AKARYAKIT SATIN ALINACAK

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü hizmetinde bulunan araçların 2024 yılı için akaryakıt ihtiyacı temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1411925

1-İdarenin

a) Adı

:

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü

b) Adresi

:

Tuzla Mahallesi İnönü Bulvarı No:1 48300 FETHİYE/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2526141086 - 2526144955

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü hizmetinde bulunan araçların 2024 yılı için akaryakıt ihtiyacı temini.

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fethiye İlçe Merkezi için 120.000 litre Euro Dizel - 2.000 litre 95 oktan Kurşunsuz Benzin.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Fethiye İlçe Merkezi.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından sonra 31.12.2024 tarihine kadar listede adı geçen merkezlerdeki petrol istasyonlarından günün her saati, İdarenin gerekli gördüğü hallerde ve yangın olduğu zamanlarda ise yangın mahalline tanker ile akaryakıt ikmali yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

15.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Kat-1 110 no'lu oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağılım Pazarlama Kuruluşu'' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisans belgesini,

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik lisansı (İstasyonlu) belgesini,

4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu iş yeri açma ve izin belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

5- İstekli, İdareye akaryakıt temini sağlayacak akaryakıt istasyonunun adını ve adresini teklifleri ile birlikte sunacaktır. İsteklinin kendi istasyonu dışında akaryakıt temin edeceğini bildirdiği istasyonla aralarındaki özel anlaşmanın da teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Akaryakıt satış ve dağıtım işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01945873