Fethiye Belediye Başkanlığı'ndan ihale ilanı

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1-Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Foça Mahallesi, Yerguzlar Caddesi, Dış Kapı No:55, 1334 ada 1 parsel içerisinde ,11,70 m² Büfe ,11,70 m² Güvenlik Kulübesi ve 11,70 m² WC olmak üzere toplam 35,10 m² yüzölçümlü taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle kiraya verilecektir.

2-İhaleler 22/02/2024 tarihinde Perşembe günü saat 15:00’de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA)

3-İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi No:17 Fethiye/ MUĞLA )

4- Kiralanan taşınmazın aylık muhammen bedeli 10.000,00-TL+KDV,3 yıllık muhammen bedeli 360.000,00-TL+KDV olup; geçici teminat 3 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 10.800,00-TL’dir.

5-İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

A-Gerçek Kişiler:

6.1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası

veya bağlı olduğu Meslek Odasından kaydı olduğuna dair belge.

(Yetkilisi tarafından imzalanmış)

6.2.İmza beyannamesi Aslı. (Noter Onaylı)

6.3.Sabıka kaydı.(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

6.4.Nüfus Kayıt Örneği

6.5.Tebligat için isteklinin ıslak imzalı adres beyanı.

6.6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge. (İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır)

6.7.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

(T.C.Ziraat Bankası Fethiye Şb.Iban No:TR 1800 0100 0203 3832 4164 5001 )

6.8.İkametgâh Belgesi.(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde adres bulunması durumunda ayrıca ikametgâh belgesi verilmesine gerek yoktur.)

6.9.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

6.10.Şartname satın aldığına dair makbuz.

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

B-Tüzel Kişiler:

6.1.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Yetkili tarafından imzalanmış)

6.2.İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi Aslı.(Noter Onaylı)

6.3.Sabıka kaydı. (Şirketin hakim ortağı / şirket müdürü ve varsa vekiline ait / %50 - % 50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi)

6.4.Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki belgesi, İmza sirküleri.

6.5.Tebligat için isteklinin ıslak imzalı adres beyanı.

6.6.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge. (İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

6.7.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

(T.C.Ziraat Bankası Fethiye Şb.Iban No:TR 1800 0100 0203 3832 4164 5001 )

6.8.Vekil var ise vekaletname / vekilin imza beyannamesi (Noter onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

6.9.Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında noter onaylı Ortaklık yetki belgesi

6.10. Şartname satın aldığına dair makbuz.

6.11. Vakıf veya Dernek ile bunlara ait iktisadi işletmelerde, yetkili organlarınca temsile salahiyetli bulunduğuna dair noter onaylı belge ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilir.

8-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01980412