FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ BAKIMI ÇALIŞMALARININ KONTROLÜ İÇİN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

2023 YILI FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ VE BAKIMI ÇALIŞMALARININ KONTROLÜ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fidan ve Tohum Üretimi ve Bakımı Çalışmalarının Kontrolü Mühendislik Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2023/546867
1- İdarenin
a) Adı :ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Muslihittin mahallesi Mehmet POLATOĞLU caddesi 2848100 MENTEŞE /MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası :02522142748-2522130920
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https ://ekap.kik. gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :2023 Yılı Fidan ve Tohum Üretimi ve Bakımı Çalışmalarının Kontrolü Mühendislik Danışmanlık
b) Niteliği,türü ve miktarı :Fidan Üretimi ve Bakımı Çalışmaları 184,5 Dekar 4100 (1000 Adet) 50 (1000 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Gökova Fidanlık Şefliği Gökova, Yumaklı ve Muğla, Seydikemer Fidanlık Şefliği Seydikemer Fidanlıkları
ç)Süresi/teslim tarihi :İşebaşlamatarihindenitibaren6(Altı)aydır
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmeninimzalandığıtarihtenitibaren3güniçindeişebaşlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :08.06.2023-10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres):Fidanlık Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerini haleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatın da o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından olması ve bu işin 5531sayılı kanunun5 inci maddesine göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması ve meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7inci ve 8inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/ serbest yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale Dökümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; İhale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil,izin,ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale ilanının yayınlandığı yılı içerisinde, büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. Ve 5. Maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış" Serbest Ormancılık/ Orman Ürünleri/ Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"ni sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklı koranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgileri darece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şart namede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şart namede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde 5531 Sayılı kanun uyarınca alınan yetki belgesi ile orman ağaçlandırma işleri ve amenajman işleri, işaretleme ve ormancılık hizmetleri ile 5531 Sayılı kanun uyarınca yapılan diğer işler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinde nihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra,e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her biriş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı(R):Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


#ilangovtr BASIN NO: ILN01837563