GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MİLAS BELEDİYESİ

Yoğurt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1417929

1-İdarenin

a) Adı

:

MİLAS BELEDİYESİ

b) Adresi

:

Sevketiye Mahallesi Ek Hizmet Binasi 48200 MİLAS MİLAS/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2525122826 - 2525132842

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yoğurt

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 ay boyunca, peyderpey (haftada bir) idare tarafından belirlenecek miktarda; toplamda, 10.920 adet 3 kg'lık kova yoğurt satın alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (Bayındırlık Birimi, Acil Hizmet Birimi, Park ve Bahçeler Birimi), Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Her bir kova 3 kg yoğurt içerecek şekilde; sözleşme tarihinden itibaren, 6 ay boyunca, peyderpey (haftada bir) idare tarafından belirlenecek miktarda; toplamda 10.920 adet kova yoğurt teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.12.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şevketiye Mah. Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu Milas/MUĞLA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli imalatçı ise:

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

İstekli yetkili satıcı ise:

Yetkili Satıcılık belgesi (ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yeralan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.

Yetki alınan firmanın:

a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946375