KKD MALZEMESİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI İLE KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DALAMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dalaman ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlükleri 2023 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında çalışan mevsimlik ve daimi işçiler tarafından kullanılmak üzere KKD malzemesi ve Yangın söndürme ekipmanları ile Konteyner mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/542157

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DALAMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ALTINTAS MAHALLESİ GAZI BULVARI NO;149/A 48770 ATAKENT DALAMAN/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2526976001 - 2526976003

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Dalaman ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlükleri 2023 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında çalışan mevsimlik ve daimi işçiler tarafından kullanılmak üzere KKD malzemesi ve Yangın söndürme ekipmanları ile Konteyner

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

I.Kısım için :Muhtelif Cins ve Miktarlarda Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü için 69 kalemde 4.487 adet ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü için 23 kalemde 855 adet olmak üzere toplam 5.342 adet ile II.Kısım için: Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü için 3 adet Konteyner
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

I. KISIM :Ekli Listede İşletme Müdürlüklerin alacağı adetlerin belirtildiği şekilde; 1 -Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ambarına 2 -Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ambarına II.KISIM : Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde İdarenin belirleyeceği yerlere

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihine müteakip (izleyen) 30 gün

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01838197