MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NCA TAŞINMAZLAR VE STANT YERİ KİRALANACAKTIR

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazların ve stant yerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 200,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Kemeraltı Mahallesi 95 Sokak No:1 Kültürevi / MARMARİS adresinde bulunan vezne, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi Marmaris Belediye Başkanlığı olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

Madde 3- İhalenin nerede hangi usulle yapılacağı;

3.1.İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Marmaris MUĞLA adresinde hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Madde 4- İhale tarih ve saati, tahmini (muhammen) bedel, geçici teminat miktarları

Sıra

No

İşyerlerinin Bulunduğu Yerler

Yıllık Tahmini (Muhammen) Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Tarih ve Saati

1

Turgut Mahallesi İncecikyer Mevkii Turgut Merkez Küme Evler Sokak No:195A adresinde bulunan 85,76 m² işyeri

₺15.000,00

₺4.500,00

3 YIL

07.06.2023

14.00

2

Bozburun Mahallesi, Atatürk Caddesi No:42B adresinde İskele Mevkiinde bulunan 21,39 m2 işyeri

₺40.000,00

₺12.000,00

3 YIL


07.06.2023

14.15

3

Sarıana Mahallesi, 18 Sokak No:32 adresinde Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu bodrum katında bulunan 445 m²lik 1 (bir) adet Squash ve Sauna Salonu

₺60.000,00

₺26.000,00

4 YIL 4 AY


07.06.2023

14.30

4

Selimiye Mahallesi Buruncuk Küme Evleri No:107/A adresinde bulunan tapuda 133 ada 33 parselde kayıtlı taşınmaz içerisindeki Yapı Kayıt Belgeli mevcut yapıya ait toplam 286,89 m²lik arsa alanı içerisinde kalan ve 1. katta bulunan 15,00 m²lik işyeri

₺20.000,00

₺6.000,00

3 YIL


07.06.2023

14.45

5

Çamdibi Mahallesi Küçükbüyükyer Mevkii 284. Sokak No:22 adresinde bulunan 93,50 m²lik büfe ve kapalı alan

₺25.000,00

₺7.500,00

3 YIL


07.06.2023

15.00

6

İçmeler Mahallesi, Gezi Yolu Sokak No:24/3 adresinde Quadas Hotel yanında yeşil alan içerisinde bulunan 10 m²lik dondurma stant yeri

₺370.000,00

₺37.000,00

1 YIL
10 AY


07.06.2023

15.15

7

İçmeler Mahallesi, Helikopter pisti yanında bulunan 6 m²lik 17 nolu parkur alanı

₺276.000,00

₺82.800,00

1 YIL


07.06.2023

15.30

8

Kemeraltı Mah. Kanlı Azmak Mevkii 91 Sokak No:11/116 adresinde bulunan 25,00 m²lik 22 nolu ofis

₺5.000,00

₺1.500,00

3 YIL


07.06.2023

15.45

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler

(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3-İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

Tüzel kişiler (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3-Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]

Dernek, Birlik, Sendika, Vakıf ve Kooperatifler

(İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

  1. İhaleye katılacak olan isteklilerin dernek, birlik, sendika, vakıf ve kooperatif kuruluşu olduğuna dair belge.
  1. Yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

3- İhaleye katılacak yetkili kişilerin imza beyannamesi

4- İhaleye katılacak yetkili kişiler adına sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

Ortak Belgeler (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

Gerçek ve tüzel kişiler, Dernek, Birlik, Sendika, Vakıf, Kooperatifler için zorunludur.

1-Adli Sicil Kaydı [Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

2- Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bankaya nakit yatırıldığına, havale veya EFT yapıldığına dair makbuz)

3-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

5-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

6-Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

8-Son 3 yıl içerisinde, minimum 1/Bir yıldır yeme, içme sektöründe hizmet verdiğini tevsik edici belge aslı.(2020-2021-2022 Yılları) (6 Nolu İhale İçin)

9-Kültür ve Turizm Bakanlığından 2020 yılı dâhil 2020 - 2022 yılları arasında son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl su sporları işletmesi işlettiğini gösteren Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme Belgesi veya kamu kurumundan alınan resmi belge (7 Nolu İhale için)

10- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ISO 45001 sertifikası olduğuna dair belge (aslı) (7 Nolu İhale için)

11- İhaleye katılacak olan isteklilerin Vakıf olduğuna dair belge (8 Nolu İhale İçin)

Madde 6- İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına ihale tarihinden önceki gün 06.06.2023 tarih ve saat: 17.30’ ye kadar teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836091