MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NCE DİRİ ÖRTÜ, ÖLÜ ÖRTÜ VE KURU DAL TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM YERİ ETRAFI, YOL KENARI VE HASSAS ALANLAR ETRAFINDAKİ ORMANLIK ALANLARDA EKSKAVATÖR İLE DİRİ ÖRTÜ, ÖLÜ ÖRTÜ VE KURU DAL TEMİZLİĞİ İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MARMARİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan yerleşim yeri etrafı, yol kenarı ve hassas alanlar etrafındaki ormanlık alanlarda ekskavatör ile diri örtü, ölü örtü ve kuru dal temizliği işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/421967

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MARMARİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KEMERALTI MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 14 48700 MERKEZ MARMARİS/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2524121008 - 2524128374

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan yerleşim yeri etrafı, yol kenarı ve hassas alanlar etrafındaki ormanlık alanlarda ekskavatör ile diri örtü, ölü örtü ve kuru dal temizliği işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Arazi meyillinin 0-40 arasında olduğu, Diri örtü boyunun 2 metreye kadar olduğu ve sahayı kaplama oranı yüzde 60’dan fazla olduğu Ormanlık alanlarda paletli veya lastik tekerlekli en az 24 hp gücündeki ekskavatörle 20 ha alanda ve Arazi meyillinin 0-40 arasında olduğu, Diri örtü boyunun 2 metreden fazla olduğu ve sahayı kaplama oranı yüzde 60’dan fazla olduğu Ormanlık alanlarda paletli veya lastik tekerlekli en az 24 hp gücündeki ekskavatörle 20 ha alanda çalışma yapılması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Sorumluluk Sahası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.05.2023- 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü 3. Kat 202 Nolu İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01819941