MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ TAKSİ BEKLEME YERİ KİRALANACAKTIR

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarıyla belirlenen, aşağıda nitelikleri, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri yer alan 6 adet Ticari Taksi Bekleme Yeri; 15.06.2023 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N

İLÇE

MAHALLE

YERİ

NİTELİĞİ

ARAÇ KAPASİTESİ

UKOME KARARI

TARİH/SAYI

KİRA SÜRESİ (Yıl)

YILLIK TAHMİNİ BEDELİ (₺)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)

1

Bodrum

Mumcular

Mumcular Mahallesi 448 ada 6 ve 7 parseller

Taksi Bekleme Noktası

3

19.10.2021-2021/7-316

3

44.500,00+KDV

4.005,00

2

Bodrum

Dağbelen

UKOME Kararında Koordinatları Belirtilen Alan

Taksi Bekleme Yeri

1

17.01.2023- 2023/1-40

3

2.800,00+KDV

252,00

3

Menteşe

Muslihittin

Akkaya Mahalle Kavşağı-Yeni Otogar Alanı

Taksi Bekleme Noktası

8

15.11.2017- 2017/7-490

3

139.000,00+KDV

12.510,00

4

Menteşe

Kötekli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerleşkesi

Ticari Taksi Bekleme Noktası

10

15.11.2017- 2017/7-489

3

174.000,00+KDV

15.660,00

5

Milas

Ekinanbarı

Milas-Bodrum Havalimanı

Bekleme Yeri

100

07.07.2022-2022/6-379

3

2.000.000,00+KDV

180.000,00

6

Ula

Demirtaş

Ula İlçe Merkezi

Taksi Bekleme Noktası

8

03.12.2020-2020/9-379

3

81.000,00+KDV

7.290,00

 1. İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinde bedelsiz görülebilir. Şartname ve ekleri ilgili Ticari Taksi Bekleme Yerinin yıllık tahmini bedelinin %1’i oranında hesaplanacak bedel (KDV hariç) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 2. Araç kapasitesi birden fazla olan Ticari Taksi Bekleme Yerleri için kooperatif, birlik ve adi ortaklık dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru yapacak kooperatif, birlik ve adi ortaklıkların toplam üye sayısı ilgili Ticari Taksi Bekleme Yeri için belirlenen araç kapasite sayısından az olamaz. İhaleye katılacak gerçek/tüzel kişiliklere ait araç plakaları ilgili ilçeye ait tescilli “T” plaka aralığında olmalıdır.
 3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

a) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

2)Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

3) Bağlı olduğu ilgili İlçe Esnaf Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge,

4) Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

b) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1) Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.

2) Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

3) Vergi kimlik numarası,

c) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

4) İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

5) Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),

ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

1) Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

2) İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

 1. Açık teklif usulünde; ihaleye katılacakların, istenilen belgeleri 13.06.2023 Salıgünü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 2. Kapalı teklif usulünde; teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

a) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

b) İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
 2. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 3. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 4. Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir.
 5. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Ticari Taksi Bekleme Yerlerinin kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01837848