MUĞLA E TİPİCEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE KALORİFER KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

KALORİFER KÖMÜRÜ (AZAMİ 6400 KİLOKALORİ 20-25 KG LİK ÇUVALLARDA)

MUĞLA E TİPİCEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KALORİFER KÖMÜRÜ (AZAMİ 6400 KİLOKALORİ 20-25 KG LİK ÇUVALLARDA) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/428760

1-İdarenin

a) Adı

:

MUĞLA E TİPİCEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

DÜGEREK MAHALLESI TOPRAKLI MEVKII 48100 MERKEZ MUĞLA MERKEZ/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2522160103 - 2522160518

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KALORİFER KÖMÜRÜ (AZAMİ 6400 KİLOKALORİ 20-25 KG LİK ÇUVALLARDA)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

250 TON KALORİFER KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kazan Dairesi depo Kısmında bulunan Mal Kabul Kısmı, (Köyaltı Mevki Yaraşyolu Üzeri 3/1 Düğerek Mahallesi Menteşe / MUĞLA)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyaç ve taleplerine binaen peyder pey olarak 31/12/2023 tarihine kadar mal alımı yapılacaktır. Malzemeler 4734 sayılı kamu ihale kanuna göre hazırlanan mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre teslim alınır

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASI AKABİNDE

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MUĞLA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

KATI YAKIT SATICISI BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01822936