MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN SÖKÜM MAKİNESİ VE BIÇAKLARI ALIMI

MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN SÖKÜM MAKİNESİ VE BIÇAKLARI ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Fidan Söküm Makinesi ve Bıçakları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/485941
1-
İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Muslihittin mahallesi Mehmet POLATOĞLU caddesi 28 48100 MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 02522142748 - 252213092
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu mal alımın
a) Adı : Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Fidan Söküm Makinesi ve Bıçakları
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü 1 Adet Fidan Sökme Makinesi ve Bıçakları 3 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Seydikemer Orman Fidanlık Şefliği Fethiye - Antalya Karayolu 15. km. Zorlar-Seydikemer/Muğla ç) Süresi/teslim tarihi : Alınacak mal işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 1 gün içerisinde işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Fidanlık Müdür Yardımcısı Odası
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.1.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.4.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Ürüne ait teknik özellikleri gösteren açıklayıcı Türkçe tanıtım broşürü ihalede teklif kapsamında idareye sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01829247