YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA 4 ADET ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

İLAN

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedeli, geçici teminat miktarı ihale tarihi yazılı bulunan 4 adetarsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı DİK’in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 04.05.2023 Perşembe günü saat 14.00den itibaren aşağıda ilanda yazılı sırası ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

S.No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M²)

Niteliği

Muhammen Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat (%3)TL

İhale Tarihi

İhale saati

1

DERE

973

2

371,27

Arsa

557.000,00

16.710,00

04.05.2023

14.00

2

DERE

973

3

387,79

Arsa

582.000,00

17.460,00

04.05.2023

14.10

3

DERE

973

4

330,23

Arsa

496.000,00

14.880,00

04.05.2023

14.20

4

DERE

973

5

302,77

Arsa

455.000,00

13.650,00

04.05.2023

14.30

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden alınacaktır).

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur. 17.04.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01817749